Mezinárodní přeprava

Mezinárodní přeprava se řídí souborem mezinárodních pravidel Incoterms  (z anglického International Commercial Terms)
Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži, Mezinárodní obchodní komora je vydala za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. Protože mezinárodní obchod procházel velkými změnami, byly v letech 1953, 1967,1976, 1980, 1990, 2000 a v roce 2010 upravovány postupně do dnešní podoby. Dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost osmé vydání, Incoterms 2010. Změny se týkají všech pěti podmínek dosud uvedených v oddíle D, které jsou zastaralé a jsou nahrazeny následujícími třemi podmínkami: DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place), a DDP (Delivered Duty Paid). Nové podmínky se vztahují na všechny způsoby přepravy.

Zabývají se vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním odbavení, balení zboží čí přebírání dodávky. Přestože Incoterms byly vždy určeny pro mezinárodní obchod, používají se někdy i v rámci smluv při vnitrostátních obchodních transakcích. Základním mýtem, se kterým se setkává podnikatelská praxe je myšlenka přímé vazby doložky INCOTERMS na přepravní smlouvu. Chyba spočívá v tom, že samotné začlenění takovéhoto ustanovení (tj. doložky INCOTERMS) bývá zpravidla obsahem kupní smlouvy a povinnosti z ní vyplývající váží prodávajícího a kupujícího. Úlohu INCOTERMS použitých v konkrétní kupní smlouvě lze tedy ve vztahu k přepravní smlouvě charakterizovat jako návod na postup pro stranu povinnou přepravu obstarat.


Doložky INCOTERMS

Od roku 2000 obsahují Incoterms 13 doložek, dělí se do čtyř kategorií, určující je zde první písmeno anglické zkratky. Od 1. 1. 2011 platí nová verze Incoterms obsahující pouze 11 položek a 2 kategorie (podmínky použitelné pro všechny druhy přepravy a podmínky použitelné pouze pro námořní přepravu). V praxi se však ale stále používají i doložky z roku 2000.


Skupina E
Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.
EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)

Skupina F
Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.
FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
FOB (Free On Board) – vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění)

Skupina C
Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.
CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)

Skupina D
Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.
DAF (Delivered At Frontier) – s dodáním na hranici (ujednané místo). Tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena.
DES (Delivered Ex Ship) – s dodáním z lodi (ujednaný přístav určení). Tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena.
DEQ (Delivered Ex Quay) – s dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení). Tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena.
DDU (Delivered Duty Unpaid) – s dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení).Tato podmínka byla k 1. 1. 2011 zrušena.
DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)
DAT (Delivered At Terminal) – s dodáním na terminál. Tato podmínka byla zavedena od 1. 1. 2011
DAP (Delivered At Place) – s dodáním na místo. Tato podmínka byla zavedena od 1. 1. 2011

Zdroj: wikipedia.org